تبلیغات
>

یابو وب

your ads here

عشق زینب بیماری نیست جز فوق جنون.........هركه گوید یا حسین بر او سرایت میكند..........ای كه بیماری چرا نزد طبیبان میروی.......خرده نان سفره زینب كفایت میكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمین......این سفارتخانه را زینب صدارت میكند.........بیرق خون خواه شاه كربلا این مطلب است......اهل عالم گوش باشید این سپاه زینب است
Learn English (1)
Learn English (2)